Страни по Общите условия

С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на уебсайта VisitSliven.com . Страни по настоящите Общи условия са:

  1. „ВИП-Сливен” ООД с лиценз № РК-01-6616 за туроператор и туристически агент и адрес за кореспонденция гр. Сливен, ул. "Петко Каравелов", тел.: 044/ 622 707, моб.: 0887/ 974 269, ЕИК 200363936. Уебсайтът „VisitSliven.com” е собственост на „ВИП-Сливен” ООД ;
  2. Всяко българско/ чуждо физическо или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

Дефиниции:

Гост - са всички физически и български/ чужди юридически лица, които ползват VisitSliven.com без извършване на регистрация.

Потребител - са всички физически и български/ чужди юридически лица, които ползват VisitSliven.com след извършване на регистрация.

Рекламодател - Рекламодатели са всички български/ чужди физически юридически лица, които осъществяват пряка или непряка реклама във VisitSliven.com .

Модератор- Модератори са служители на “ВИП-Сливен” ООД, които се грижат за нормалното функциониране на VisitSliven.com .

1. Приемане на Общите условия

1.1. Общите условия се приемат, чрез обикновено ползване на уебсайта VisitSliven.com (като Гост);

1.2. VisitSliven.com е сайт, който предлага следните услуги за Гостите: 

1.2.1. Информация за пакети, обекти, екскурзии, пътувания и услуги, които са пряко свързани с алтернативните и останалите форми на туризъм ;

1.2.2. Търсене на информация за места за настаняване (хотели, почивни станции, хостели, семейни къщи и комплекси);

1.2.3. Резервация в реално време (online) на туристически продукти и услуги;

1.2.4. Предоставяне на информация за туристически обекти и забележителности ;

1.2.5. Публикуване на авторски текстове, снимки, видео и информация свързана с пътуването, алтернативните форми на туризъм, екзотични дестинации и туризма въобще;

1.2.6. Други помощни услуги свързани с свързани с туризма.

2. Условия за ползване от Гости 

2.1. VisitSliven.com предоставя описаните услуги при следното условие: 

2.1.1.    Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лична информация, включваща имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни без изричното съгласие на Потребителя/ Госта. Този тип данни са предназначени единствено за служебни нужди с цел облекчаване ползването на сайта и осъществяване на някои допълнителни услуги, които фирмата предлага. 

 

3. Авторски Права 

Цялата информация на сайта, начина на подредба на VisitSliven.com, както и името VisitSliven са собственост на „ВИП-Сливен” ООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Изключение правят информация, звуци и образи, за които изрично е посочено авторството или лиценза, под който се разпространяват. Информацията публикувана на сайта от Рекламодателите, е тяхно авторско право и не може да бъде използвана извън сайта VisitSliven.com без тяхното изрично съгласие Рекламодателите нямат право да искат възнаграждение от „ВИП-Сливен” ООД за публикувани техни авторски материали в VisitSliven.com .

VisitSliven.com запазва правото си да не публикува или унищожава без предупреждение материали и информация, ако прецени, че те не отговарят, на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване или на интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми.

3.1. VisitSliven.com запазва правото си да прекратява, допълва и променя предлаганите услуги и условия.

3.2. VisitSliven.com не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.

3.3. VisitSliven.com си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи за всеки материал, който нарушава законодателството на Република България и/ или правото на Европейския съюз.  

3.4. VisitSliven.com си запазва правото на промяна на Условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява Потребителите. Условията са публикувани на видно място в интернет страницата на VisitSliven.com и са достъпни за всеки Потребител. 

 

4. „ВИП-Сливен” ООД се задължава:

4.1. Да организира и осъществи лично или чрез другиго договореното пътуване и предостави договорените туристически услуги при договорената между страните цена.

4.2.  След получаване на всички дължими суми по резервацията, непосредствено преди пътуването да издаде на Потребителя туристически ваучер.

4.3. Да запознае Потребителя предварително и навреме с Общите си условия за пътуване и с Програмата.

4.4. Да предостави на Потребителя при поискване застрахователния си договор със застрахователна компания ЗПАД Армеец, София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 2, по чл. 42 от Закона за туризма, покриващ отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност.

4.5. Да сключи с потребителя от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука на туриста", която да предостави на Потребителя преди началото на пътуването или да изиска представянето на такава застраховка, сключена лично от потребителя преди пътуването, като информацията за съществените елементи на застраховката се намира в Общите условия за пътуването.

4.6. Да запознае Потребителя с възможността за сключване на допълнителни застраховки, подробно описани в Общите условия за пътуване, като по искане на Потребителя да го застрахова.

4.7.  Да изпълни специалните изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на Договора, за които страните са постигнали съгласие;

4.8. Да запознае потребителите с визовите изисквания и изискванията за имунизации.

4.9. В случаите, в които направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на резервираната услуга, да уведоми незабавно Потребителя, като му указва, че има право да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение, което уточнява тяхното отражение върху цената, или да се откаже от резервацията, без да дължи неустойка или обезщетение.

5. Потребителят се задължава:

5.1. Да заплати напълно и в установените при резервацията срокове и условия цената на туристическите услуги и да участвува в организираното пътуване.

5.2. Да си осигури необходимите лични документи (задграничен паспорт - валиден  минимум 8 месеца след датата на пътуването, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, както и да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане и влизане в Р България, както и на страната, която ще посети.

5.3. Да сключи чрез Туроператора или лично с лицензиран застраховател задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", като във втория случай да предостави копие от същата на Туроператора преди началото на пътуването.

5.4. Да се запознае с възможностите за сключване на всякакви видове допълнителни застраховки, в т.ч. допълнителни медицински застраховки, допълнителна застраховка „отмяна на пътуване” и т.н., като в случай че желае сключването на такава застраховка, да подпише застрахователна полица, предложена му от Туроператора или от лицензиран застраховател, като във втория случай да предостави копие от същата на Туроператора преди началото на пътуването, а в случай че не желае сключването на допълнителна застраховка, да заяви това изрично при или непосредствено след подписване на настоящия договор.

5.5. В срок до 40  дни преди пътуването да поиска да прехвърли правата и задълженията си по резервацията на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването, в случай че Туроператорът не откаже поради изключително затрудняване на пътуването и приеме промяна на страната. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по резервацията и на разходите, свързани с прехвърлянето - такса по прехвърляне 100 лева, глоби, изисквания от контрагентите и разходите, направени до момента. Третото лице декларира върху Договора, че приема всичките му условия или подписва нов договор с Туроператора.

5.6. Да уведоми незабавно доставчика на конкретните услуги, туроператора или туристическия агент за всяко установено от него неточно изпълнение на Договора или за възникнали проблеми и недостатъци на пътуването, като уведомяването трябва да се направи в писмена форма лично, чрез факс, електронна поща или чрез друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено и което да носи подписа на конкретното лице, до което е отправено.

5.7. Да премине съответната профилактика и извърши необходимите имунизации съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.

5.8. Да спазва законите, в т.ч. и митническия режим и се съобразява с битовите, моралните и религиозните традиции на страната, в която пътува.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ ПО АТРАКЦИИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ БЕЗ ПАКЕТИ И НАСТАНЯВАНЕ (вижте точка 8), НЕУСТОЙКИ

6.1. Резервацията се прекратява с нейното изпълнение или по взаимно съгласие на страните.

6.2. Резервацията може да бъде развалена от изправната страна при виновно неизпълнение на съществени нейни клаузи от неизправната страна.

6.3.  Крайният срок, в който Потребителят има право да се откаже от резервацията, без да дължи неустойка и обезщетение е 40 календарни дни или срокът, в който съответната авиокомпания може без допълнителни такси и глоби да върне или замени предварително резервирания и предплатен или закупен самолетен билет /или билети/, като този срок важи и за случаите, в който потребителят уведомява туроператора или туристическия агент, че желае да преотстъпи своето пътуване на трето лице.

6.4. Ако направената анулация е от 40 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

6.5.  Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойка в размер на 70% / или съответния процент съобразно условията на конкретната програма/ от цената на пътуването.

6.6.  Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕКЛАРАЦИИ

7.1. Страните се съгласиха, че настоящите общи условия за организирано пътуване не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят декларира, че:

7.2.1.   Е запознат предварително и навреме с всички условия на настоящия договор, с Общите условия за организирано пътуване, с Програмата и Каталога на Туроператора.

7.2.2.    Се е запознал с възможността за сключване на допълнителни застраховки и желае / не желае да сключи с застраховка „анулиране или прекратяване на пътуване” / „отмяна на пътуване”.

7.2.3.   Преди сключването на настоящия договор е бил запознат и е получил подробна информация за паспортния и визовия режим на съответната страна, сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, както и за изискванията за имунизации, свързани с пътуването и престоя;

7.2.4.   Няма други специални изисквания към Туропера преди и при сключване на настоящия договор.

7.2.5.   Е запознат с изискването, че ако е лице под 18 г., пътуващо без родителите си или само с единия, се изисква нотариално заверено разрешение от родителя/родителите детето да участва в пътуването, като в офиса на Туроператора се представя ксерокопие до 7 дни преди тръгване, а оригиналната декларация се носи по време на пътуването.

7.2.6.   Се е запознал с предоставената от Туроператора информация за пътуването и че същата е точна, пълна и не въвежда в заблуждение потребителя.

7.2.7.   Предоставените от него лични данни отговарят на истината и е съгласен да се ползуват от Туроператора за целта на пътуването.

8. РЕЗЕРВАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА ХОТЕЛИ И ПАКЕТИ ПРЕЗ САЙТА VISITSLIVEN.COM:

8.1. Всяка резервация „в реално време" или тип „Заявка" ще бъде приета като действие (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При потвърждаване на резервацията VisitSliven.com изпраща на Потребителя потвърждение на резервацията по e-mail с номер на резервацията.
8.2. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри;
8.3. VisitSliven приема, че резервацията е потвърдена след заплащането й в пълен размер;
8.4. При резервация „в реално време" плащане в пълен размер се извършва задължително в момента на резервиране; При резервация тип „заявка" плащането се извършва, съгласно фиксираните срокове, след потвърждение на резервацията;
8.5. Всички плащания се превалутират в лева по курс "продава" на съответната валута на СиБанк в деня на плащане.
8.5.1. Приемат се и плащания по банков път по сметка на „ВИП-Сливен" ООД в СиБАНК АД – клон Сливен, BIC: BG44BUIB, IBAN: BG44 BUIB 7899 1024 3142 00;
8.5.2. По изключение се приемат и плащания в брой;
8.6. Настаняването в хотела става чрез представяне на електронен Ваучер, издаден от системата VisitSliven.com, и представяне на лични документи, легитимиращи Потребителя, на чието име е направена резервацията.
8.7. Промени и Анулации на резервации „в реално време" и тип „Заявка" могат да бъдат правени между поне 5-7 дни преди пристигане или настаняване в хотела зависещи от самия хотел, пакет или атракция;
8.8. След този срок резервацията се счита за невъзстановима и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и „ВИП-Сливен" ООД, ако условията за това позволяват.
8.9. Резервации и сумите по тях не могат да бъдат канселирани и възвръщани, ако Потребителя уведоми "ВИП-Сливен" ООД при оставащи по-малко от 5 дни преди пристигане/настаняване, също така и в деня на настаняване или след това;
8.10. Всички цени обявени в информационната част на сайта VisitSliven.com, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя са в Евро и са крайни.
8.11. Всички цени обявени в резервационната система на сайта VisitSliven.com, както и в e-mail потвържденията, изпратени до Потребителя са крайни в Евро и се превалутират в лева по курс „продава" на СиБанк АД в деня на плащането.
8.12. "ВИП-Сливен" ООД, като туроператор гарантира на своите клиенти, че ще поддържа по-ниски цени от тези предлагани на рецепсията на хотелите, но не носи отговорност в случай, че поради една или друга причина това не е така;
8.13. Категоризация на предлаганите хотели във VisitSliven.com е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма (Раздел IV – Категоризиране на туристическите обекти). ТАЗИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ Е С ИНФОРМАЦИОННА ЦЕЛ И НЕ Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОРЪЧИТЕЛСТВО ОТ СТРАНА НА „ВИП – Сливен" ООД;
8.14. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години) и при неспазване на Общите условия за ползване на "ВИП-Сливен" ООД, то той подлежи на повдигане на обвинение по действащото законодателство в Република България;
8.15. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от „ВИП – Сливен" ООД при необходимост.