Сайтът VisitSliven.com се обновява!

Цели и резултати на проекта: 

Осигуряване на оперативен капитал в дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, като по този начин дружеството ще може да продължи дейността си. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното и функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19. 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква  дружеството да продължи дейността си по време на проекта. Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процеса във фирмата, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Направените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Благодарение на реализираният проект е постигнат положителен резултат по отношение на преодоляване на икономическите последствия от COVID-19.